Thang máy gia đình

Tải trọng 300kg~400kg, PIT = 600mm, kích thước hố nhỏ nhất 1400mm x 1400mm, tốc độ: 0.4m/s

Tải trọng 300kg~400kg, PIT = 500mm, kích thước hố nhỏ nhất 1600mm x 1400mm, tốc độ: 0.4m/s

Tải trọng 300kg~400kg, PIT = 200mm, kích thước hố nhỏ nhất 1200mm x 1200mm, tốc độ: 0.4m/s

Tải trọng 250kg~400kg, PIT = 200mm, kích thước hố nhỏ nhất 1000mm x 1000mm, tốc độ: 0.3m/s